Regulamin

Regulamin Thuiswinkel.org

Niniejszy Regulamin Thuiswinkel.org został opracowany w porozumieniu ze Stowarzyszeniem Konsumentów w ramach Grupy Koordynacyjnej ds. Samoregulacji (CZ) Rady Społeczno-Gospodarczej i wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2014 r.

Spis treści:
Artykuł 1 – Definicje
Artykuł 2 – Dane identyfikacyjne przedsiębiorcy
Artykuł 3 – Zakres zastosowania
Artykuł 4 – Oferta
Artykuł 5 – Umowa
Artykuł 6 – Prawo do odstąpienia od umowy
Artykuł 7 – Obowiązki klientów w przypadku odstąpienia od umowy
Artykuł 8 – Klienci korzystający z prawa do odstąpienia od umowy i związane z tym koszty
Artykuł 9 – Obowiązki przedsiębiorców w przypadku odstąpienia od umowy
Artykuł 10 – Wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy
Artykuł 11 – Cena
Artykuł 12 – Zgodność z umową i gwarancja
Artykuł 13 – Dostarczenie i realizacja zamówienia
Artykuł 14 – Transakcje o przedłużonym okresie realizacji: czas trwania, wypowiedzenie i przedłużenie
Artykuł 15 – Płatność
Artykuł 16 – Procedura reklamacyjna
Artykuł 17 – Spory
Artykuł 18 – Gwarancja spełnienia zobowiązań
Artykuł 19 – Postanowienia dodatkowe lub różne
Artykuł 20 – Zmiana Regulaminu Thuiswinkel.org

Artykuł 1 – Definicje

W zakresie niniejszego Regulaminu wiążące są następujące definicje:

1. Umowa dodatkowa: umowa w myśl której konsument otrzymuje produkty, treści cyfrowe i/lub usługi na podstawie umowy zawartej na odległość, a przedsiębiorca lub osoba trzecia dostarcza te produkty, treści cyfrowe i/lub usługi zgodnie z umową zawartą między tą stroną trzecią a przedsiębiorcą;
2. Okres na odstąpienie od umowy: okres, w którym konsument może skorzystać ze swojego prawa do odstąpienia od umowy;
3. Konsument: osoba fizyczna, która nie działa w celach związanych z działalnością handlową, zawodową lub gospodarczą;
4. Dzień: dzień kalendarzowy;
5. Treści cyfrowe: dane wytwarzane i dostarczane w formie cyfrowej;
6. Transakcja o przedłużonym okresie realizacji: umowa na odległość dotycząca szeregu produktów i/lub usług, na mocy której obowiązek dostarczenia i/lub zakupu rozłożony jest na pewien okres czasu;
7. Trwały środek: każdy środek – w tym wiadomości e-mail – umożliwiający konsumentowi lub przedsiębiorcy przechowywanie skierowanych do niego osobiście informacji w sposób ułatwiający ich przyszłe wykorzystanie lub zapoznanie się z nimi w okresie zgodnym z celem, do którego informacje te są przeznaczone, i który ułatwia odtwarzanie przechowywanych informacji w stanie niezmienionym;
8. Prawo do odstąpienia od umowy: możliwość odstąpienia przez konsumenta od umowy na odległość w okresie na odstąpienie od umowy;
9. Przedsiębiorca: osoba fizyczna lub prawna będąca członkiem Thuiswinkel.org i oferująca konsumentom na odległość produkty, treści cyfrowe (dostęp do treści cyfrowych) i/lub usługi;
10. Umowa na odległość: umowa zawarta między przedsiębiorcą a konsumentem w ramach zorganizowanego systemu sprzedaży na odległość produktów, treści cyfrowych i/lub usług z wyłącznym lub częściowym wykorzystaniem jednej lub większej liczby technik porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie;
11. Wzór formularza odstąpienia od umowy: europejski wzór formularza odstąpienia od umowy, zawarty w Załączniku I do niniejszego regulaminu. Przedsiębiorca nie jest zobowiązany do dostarczenia Załącznika I, jeżeli konsument w odniesieniu do danego zamówienia nie ma prawa do odstąpienia od umowy;
12. Technika porozumiewania się na odległość: środek, który można wykorzystać do porozumiewania się w sprawie oferty złożonej przez przedsiębiorcę i zawarcia umowy bez konieczności przebywania konsumenta i przedsiębiorcy w tym samym miejscu w tym samym czasie.

Artykuł 2 – Dane identyfikacyjne przedsiębiorcy

Nazwa przedsiębiorcy: Otrium B.V.

Siedziba:
Danzigerkade 16A
1013 AP Amsterdam
Holandia
020 221 7184

Od poniedziałku do czwartku, od 09.30 do 18.30.
W piątek od 09.30 do 17.00.
Adres e-mail: [email protected]

Numer w rejestrze Izby Handlowej (CoC): 63996901
Numer VAT: NL825490054B01

Artykuł 3 – Zakres zastosowania

1. Niniejszy regulamin ma zastosowanie do każdej oferty złożonej przez przedsiębiorcę oraz do każdej umowy na odległość zawartej między przedsiębiorcą a konsumentem.
2. Przed zawarciem umowy na odległość konsumentowi musi zostać udostępniony tekst niniejszego regulaminu. Jeśli nie jest to racjonalnie możliwe, przedsiębiorca przed zawarciem umowy na odległość wskazuje, w jaki sposób można się zapoznać z regulaminem w lokalu przedsiębiorcy, a także informuje, że regulamin zostanie nieodpłatnie przesłany konsumentowi na jego prośbę tak szybko, jak to możliwe.
3. Jeżeli umowa na odległość jest zawierana drogą elektroniczną, wówczas – w drodze odstępstwa od poprzedniego ustępu – przed zawarciem umowy na odległość tekst niniejszego regulaminu przekazany zostanie konsumentowi drogą elektroniczną w sposób umożliwiający jego łatwe przechowywanie przez konsumenta na trwałym nośniku danych. Jeśli nie jest to racjonalnie możliwe, wówczas przed zawarciem umowy na odległość przedsiębiorca wskazuje, gdzie można zapoznać się z regulaminem w postaci elektronicznej, a także informuje, iż na żądanie konsumenta zostanie on mu nieodpłatnie przesłany drogą elektroniczną lub w inny sposób.
4. W przypadkach, w których oprócz niniejszego regulaminu mają zastosowanie szczególne warunki dotyczące danego produktu lub usługi, ustępy drugi i trzeci stosuje się odpowiednio, a w przypadku niezgodności konsument może zawsze powołać się na najkorzystniejsze dla niego postanowienie mające zastosowanie.

Artykuł 4 – Oferta

1. Jeżeli okres ważności oferty jest ograniczony lub jest ona składana z zastrzeżeniem warunków, zostanie to w niej wyraźnie zaznaczone.
2. Oferta zawiera pełny i dokładny opis oferowanych produktów, treści cyfrowych i/lub usług. Opis jest wystarczająco szczegółowy, aby umożliwić konsumentowi dokonanie właściwej oceny oferty. Jeśli przedsiębiorca wykorzystuje ilustracje, stanowią one wierne odzwierciedlenie oferowanych produktów i/lub usług. Przedsiębiorca nie jest związany oczywistymi błędami lub omyłkami w ofercie.
3. Każda oferta zawiera informacje, które wyjaśniają konsumentowi, jakie prawa i obowiązki są związane z przyjęciem oferty.

Artykuł 5 – Umowa

1. Umowa zostaje zawarta, z zastrzeżeniem postanowień ustępu 4, z chwilą, kiedy konsument przyjmie ofertę, a warunki w niej określone zostaną spełnione.
2. Jeżeli konsument przyjął ofertę drogą elektroniczną, przedsiębiorca niezwłocznie potwierdzi otrzymanie oświadczenia o przyjęciu oferty drogą elektroniczną. Konsument może rozwiązać umowę dopóki przedsiębiorca nie potwierdzi oświadczenia o przyjęciu oferty.
3. Jeżeli umowa jest zawierana drogą elektroniczną, przedsiębiorca podejmuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia elektronicznego przesyłu danych i zapewnia bezpieczne środowisko sieciowe. Jeśli konsument ma możliwość dokonania płatności elektronicznej, przedsiębiorca podejmuje odpowiednie środki bezpieczeństwa.
4. Przedsiębiorca może uzyskać informacje – w ramach ustawowych – o zdolności konsumenta do wypełniania zobowiązań płatniczych, a także o okolicznościach i czynnikach, które są istotne z punktu widzenia odpowiedzialnego zawarcia umowy na odległość. Jeżeli takie ustalenia dają przedsiębiorcy odpowiednie podstawy do odmowy zawarcia umowy, wówczas ma on prawo, poparte stosownym uzasadnieniem, do odrzucenia zamówienia lub wniosku lub do uzależnienia jego realizacji od spełnienia szczególnych warunków.
5. Najpóźniej wraz z dostarczeniem produktu, usługi lub treści cyfrowych przedsiębiorca przesyła konsumentowi na piśmie lub w sposób umożliwiający przechowywanie na dostępnym trwałym nośniku następujące informacje:
a. adres miejsca prowadzenia działalności przedsiębiorcy, na który konsument może kierować reklamacje;
b. warunki, na jakich konsument może skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy i sposób, w jaki może to zrobić, lub wyraźne oświadczenie dotyczące wyłączenia prawa do odstąpienia od umowy;
c. informacje na temat gwarancji i rękojmi oraz istniejących usług posprzedażnych;
d. cena produktu, usługi lub treści cyfrowych wraz z wszystkimi podatkami; koszty dostarczenia, o ile dotyczy, oraz sposób płatności, dostarczenia lub realizacji umowy na odległość;
e. wymogi dotyczące wypowiedzenia umowy, jeżeli okres obowiązywania umowy przekracza jeden rok lub jest ona zawarta na czas nieokreślony;
f. jeżeli konsument ma prawo do odstąpienia od umowy, wzór formularza odstąpienia od umowy.
W przypadku umowy o przedłużonym okresie realizacji postanowienie zawarte w poprzednim ustępie dotyczy tylko pierwszej dostawy.

Artykuł 6 – Prawo do odstąpienia od umowy

Po dostarczeniu produktów
1. Kupując produkty, konsument ma prawo rozwiązać umowę bez podania przyczyny w okresie co najmniej 14 dni. Przedsiębiorca może zwrócić się do konsumenta z pytaniem o przyczynę rozwiązania umowy, ale konsument nie jest zobowiązany do jej podania.
2. Okres wskazany w ust. 1 rozpoczyna się następnego dnia po otrzymaniu produktu przez konsumenta lub osobę trzecią wyznaczoną przez konsumenta, która nie jest osobą wykonującą transport, lub:
* jeżeli konsument zamówił kilka produktów: dzień, w którym konsument lub osoba trzecia wyznaczona przez konsumenta otrzymała ostatni produkt. Przedsiębiorca może odrzucić jedno zamówienie na kilka produktów o różnych terminach dostarczenia pod warunkiem, że wyraźnie poinformuje o tym konsumenta przed procesem składania zamówienia.
* jeżeli dostarczenie produktu obejmuje więcej niż jedną dostawę lub część: dzień, w którym konsument lub osoba trzecia wyznaczona przez konsumenta otrzymała ostatnią dostawę lub ostatnią część;
* w przypadku umów o regularne dostarczanie produktów przez dany okres czasu: dzień, w którym konsument lub osoba trzecia wyznaczona przez konsumenta otrzymała ostatni produkt.

Po dostarczeniu usług i treści cyfrowych, które nie są dostarczane na nośniku materialnym:

3. Konsument ma prawo rozwiązać umowę o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są dostarczane na nośniku materialnym, w okresie co najmniej czternastu dni bez podania przyczyny. Przedsiębiorca może zwrócić się do konsumenta z pytaniem o przyczynę rozwiązania umowy, ale konsument nie jest zobowiązany do jej podania.
4. Okres wskazany w ust. 3 rozpoczyna się następnego dnia po zawarciu umowy.

Przedłużony okres na odstąpienie od umowy w przypadku produktów, usług i treści cyfrowych, które nie są dostarczane na nośniku materialnym, w przypadku, gdy konsument nie został poinformowany o prawie do odstąpienia od umowy:

5. Jeżeli przedsiębiorca nie dostarczy konsumentowi wymaganych ustawowo informacji o prawie do odstąpienia od umowy lub jeśli nie dostarczono wzoru formularza, okres na odstąpienie od umowy kończy się dwanaście miesięcy po upływie pierwotnego okresu na odstąpienie od umowy wynikającego z poprzednich ustępów niniejszego artykułu.
6. Jeżeli przedsiębiorca udzielił konsumentowi informacji, o których mowa w poprzednim akapicie w terminie dwunastu miesięcy od daty rozpoczęcia pierwotnego okresu na odstąpienie od umowy, okres na odstąpienie od umowy upływa 14 dni po dniu, w którym konsument otrzymał informacje.

Artykuł 7 – Obowiązki konsumentów w okresie na odstąpienie od umowy

1. W okresie na odstąpienie od umowy konsument zobowiązany jest zachować staranność w postępowaniu z produktem i jego opakowaniem. Konsument rozpakowuje produkt lub używa go jedynie w zakresie, w jakim jest to konieczne do oceny charakteru, cech i efektywności produktu. Punktem wyjścia jest tutaj to, że konsument może obchodzić się z produktem i sprawdzać go tylko w taki sam sposób, w jaki mógłby to zrobić w sklepie.
2. Konsument ponosi odpowiedzialność wyłącznie za zmniejszenie wartości produktu, będące wynikiem obchodzenia się z nim w sposób inny niż dozwolony zgodnie z ust. 1.
3. Konsument nie ponosi odpowiedzialności za zmniejszenie wartości produktu, jeżeli przed zawarciem umowy przedsiębiorca nie dostarczył mu wszystkich wymaganych ustawowo informacji o prawie do odstąpienia od umowy .

Artykuł 8 – Konsumenci korzystający z prawa do odstąpienia od umowy i związane z tym koszty

1. Konsument, który chce skorzystać z przysługującego mu prawa do odstąpienia od umowy, zgłasza to przedsiębiorcy w okresie na odstąpienie od umowy za pomocą wzoru formularza odstąpienia od umowy lub w inny jednoznaczny sposób.
2. Tak szybko, jak to możliwe, ale nie później niż 14 dni po dniu zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, konsument zwraca produkt lub przekazuje go (przedstawicielowi) przedsiębiorcy. Nie jest to konieczne, jeśli przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze produkt. W każdym przypadku konsument zachowa termin na zwrot towaru, jeżeli odeśle produkt przed jego upływem.
3. Konsument zwraca produkt wraz ze wszystkimi stosownymi akcesoriami, o ile jest to racjonalnie możliwe w oryginalnym stanie i opakowaniu, a także zgodnie z rozsądnymi i jasnymi instrukcjami dostarczonymi przez przedsiębiorcę.
4. Ryzyko i ciężar dowodu prawidłowego wykonania prawa do odstąpienia od umowy spoczywa na konsumencie.
5. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu. Jeżeli przedsiębiorca nie oświadczył, że konsument poniesie te koszty lub jeżeli przedsiębiorca sam wyrazi gotowość do poniesienia tych kosztów, wówczas konsument nie ponosi kosztów zwrotu towarów.
6. Jeżeli konsument wykonuje swoje prawo do odstąpienia od umowy, po uprzednim wyraźnym zwróceniu się z prośbą o to, aby usługa lub dostawa gazu, wody lub energii elektrycznej nieprzygotowanej do sprzedaży w ograniczonej objętości lub w określonej ilości była realizowana w okresie na odstąpienie od umowy, konsument jest zobowiązany do zapłaty na rzecz przedsiębiorcy kwoty pieniężnej odpowiadającej tej części umowy, którą przedsiębiorca wypełnił na chwilę odstąpienia od umowy w stosunku do całego zakresu umowy.
7. Konsument nie ponosi żadnych kosztów realizacji usług lub dostarczania wody, gazu lub energii elektrycznej nieprzygotowanej do sprzedaży w ograniczonej objętości lub ilości lub dostarczenia miejskiego centralnego ogrzewania, jeżeli:
a. przedsiębiorca nie przekazał konsumentowi wymaganych ustawowo informacji na temat prawa do odstąpienia od umowy, kosztów, które będą musiały zostać pokryte w przypadku odstąpienia od umowy lub wzoru formularza odstąpienia od umowy lub:
b. konsument nie poprosił wyraźnie o rozpoczęcie realizacji usługi lub dostarczania gazu, wody, energii elektrycznej lub miejskiego centralnego ogrzewania w okresie na odstąpienie od umowy.
8. Konsument nie ponosi żadnych kosztów całościowego lub częściowego dostarczenia treści cyfrowych, które nie są dostarczane na nośniku materialnym, jeżeli:
a. przed ich dostarczeniem nie wyraził wyraźnej zgody na rozpoczęcie wykonywania umowy przed upływem okresu na odstąpienie od umowy;
b. nie przyjął do wiadomości, że traci prawo do odstąpienia od umowy po udzieleniu zgody; lub
c. przedsiębiorca zaniedbał potwierdzenia tego oświadczenia złożonego przez konsumenta.
9. W przypadku skorzystania przez konsumenta z prawa do odstąpienia od umowy wszystkie umowy dodatkowe ulegają zgodnie z prawem rozwiązaniu.

Artykuł 9 – Obowiązki przedsiębiorców w przypadku odstąpienia od umowy

1. Jeżeli przedsiębiorca umożliwia konsumentowi złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, wówczas po otrzymaniu takiego oświadczenia wysyła natychmiastowe potwierdzenie odbioru.
2. Przedsiębiorca niezwłocznie, a najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia, w którym konsument zgłosił odstąpienie od umowy, zwraca konsumentowi wszystkie płatności, w tym wszelkie koszty dostawy, które przedsiębiorca pobrał za zwrócony produkt. Z wyjątkiem przypadków, w których przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze produkt, może on odroczyć zwrot pieniędzy do czasu otrzymania produktu lub dopóki konsument nie udowodni, że zwrócił produkt, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
3. W celu dokonania zwrotu pieniędzy przedsiębiorca używa tego samego sposobu płatności, jaki został pierwotnie użyty przez konsumenta, chyba że konsument zgodzi się na inny sposób. Zwrot pieniędzy jest dla konsumenta nieodpłatny.
4. Jeżeli zamiast najtańszej standardowej dostawy konsument wybrał droższy sposób dostawy, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu dodatkowych kosztów tego droższego sposobu.

Artykuł 10 – Wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy

Przedsiębiorca może wyłączyć prawo do odstąpienia od umowy w przypadku następujących produktów i usług, o ile zostało to wyraźnie stwierdzone przez przedsiębiorcę podczas składania oferty lub przynajmniej w odpowiednim czasie przed zawarciem umowy:

1. Produkty lub usługi, których ceny podlegają wahaniom na rynku finansowym, na które przedsiębiorca nie ma wpływu i które mogą wystąpić w okresie na odstąpienie od umowy;
2. Umowy zawarte podczas aukcji publicznej. Aukcję publiczną definiuje się jako sposób sprzedaży, w ramach którego przedsiębiorca oferuje na aukcji pod kierunkiem licytatora produkty, treści cyfrowe i/lub usługi, przy czym zwycięski oferent jest zobowiązany do zakupu produktów, treści cyfrowych i/lub usług;
3. Umowy o świadczenie usług, po pełnym zakończeniu świadczenia usługi, ale tylko wtedy, gdy:
a. realizacja rozpoczęła się za wyraźną uprzednią zgodą konsumenta i
b. konsument oświadczył, iż traci swoje prawo do odstąpienia od umowy z chwilą pełnego wykonania umowy przez przedsiębiorcę;
4. Zorganizowane podróże, wakacje i wycieczki, o których mowa w artykule 7:500 BW i umowy dotyczące pasażerskich usług przewozowych;
5. Umowy o świadczenie usług zapewniające dostęp do zakwaterowania, jeżeli umowa przewiduje już określoną datę lub okres realizacji i inne niż do celów mieszkalnych, przewozu towarów, najmu samochodów i gastronomii;
6. Umowy związane z wypoczynkiem, jeżeli umowa przewiduje już określoną datę lub okres realizacji;
7. Produkty wytwarzane zgodnie ze specyfikacjami konsumenta, które nie były prefabrykowane i zostały wykonane na podstawie konkretnego wyboru lub decyzji konsumenta lub które są wyraźnie przeznaczone dla konkretnej osoby;
8. Produkty ulegające szybkiemu zepsuciu lub o ograniczonym okresie trwałości;
9. Produkty zapieczętowane, które z powodów związanych z ochroną zdrowia lub higieny nie nadają się do zwrotu i których opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
10. Produkty, które ze względu na swój charakter zostały bezpowrotnie połączone z innymi produktami;
11. Napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po 30 dniach i których rzeczywista wartość zależy od wahań rynku, na które przedsiębiorca nie ma wpływu;
12 .Zapieczętowane nagrania audio/wideo i sprzęt komputerowy, których opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
13. Dostarczanie treści cyfrowych innych niż na nośniku materialnym, ale tylko wtedy, gdy:
a. dostarczanie rozpoczęło się za wyraźną uprzednią zgodą konsumenta, oraz
b. konsument oświadczył, że oznacza to utratę przez niego prawa do odstąpienia od umowy.

Artykuł 11 – Cena

1. W okresie ważności wskazanym w ofercie ceny oferowanych produktów i/lub usług nie będą podwyższane, z wyjątkiem zmian w stawkach VAT.
2. W drodze odstępstwa od poprzedniego ustępu, przedsiębiorca może oferować produkty lub usługi po zmiennych cenach w przypadkach, gdy ceny te podlegają wahaniom na rynku finansowym, na które przedsiębiorca nie ma wpływu. Oferta musi wskazywać na ww. związek z wahaniami oraz na fakt, że wszelkie podane ceny są cenami rekomendowanymi.
3. Podwyżki cen w ciągu 3 miesięcy od zawarcia umowy są dozwolone tylko wtedy, gdy wynikają z zastrzeżeń lub regulacji ustawowych.
4. Podwyżki cen po upływie ponad 3 miesięcy od zawarcia umowy są dozwolone tylko wtedy, gdy przedsiębiorca tak zastrzegł i jeżeli:
a. są wynikiem zastrzeżeń lub regulacji ustawowych lub
b. konsument jest uprawniony do wypowiedzenia umowy w dniu, w którym podwyżka wchodzi w życie.
5. Ceny podane w ofertach produktów lub usług zawierają podatek VAT.

Artykuł 12 – Zgodność z umową i gwarancja

1. Przedsiębiorca gwarantuje, że produkty i/lub usługi są zgodne z umową, specyfikacjami podanymi w ofercie, uzasadnionymi wymogami dotyczącymi niezawodności i/lub zdatności do użytku oraz przepisami ustawowymi i/lub regulacjami rządowymi, które obowiązywały w dniu zawarcia umowy. O ile tak uzgodniono, przedsiębiorca gwarantuje również, że produkt jest odpowiedni do przeznaczenia innego niż jego zwykłe przeznaczenie.
2. Gwarancja oferowana przez przedsiębiorcę, producenta lub importera nie może nigdy naruszać ustawowych praw i roszczeń, których konsument może dochodzić od przedsiębiorcy na podstawie umowy, w przypadku gdy przedsiębiorca nie wywiązał się z niej ze swojej strony.
3. Gwarancję definiuje się jako każde zobowiązanie przedsiębiorcy, jego dostawcy, importera lub producenta, które przyznaje konsumentowi prawa lub roszczenia wykraczające poza te przewidziane przepisami prawa, w przypadku, gdy nie wywiąże się on ze swojej części umowy.

Artykuł 13 – Dostarczenie i realizacja zamówienia

  1. Przedsiębiorca dołoży wszelkiej możliwej staranności przy otrzymywaniu i realizacji zamówień na produkty oraz dokonując oceny wniosków o świadczenie usług.
  2. Za miejsce dostawy uważa się adres udostępniony przez konsumenta spółce.
  3. Biorąc pod uwagę treść artykułu 4 niniejszego regulaminu, spółka realizuje przyjęte zamówienia szybko i sprawnie, a najpóźniej w ciągu 30 dni, chyba że uzgodniono inny termin dostawy. Jeśli dostawa ulegnie opóźnieniu lub nie będzie mogła zostać zrealizowana, lub będzie mogła zostać zrealizowana tylko częściowo, konsument zostanie o tym poinformowany najpóźniej 30 dni od złożenia zamówienia. W takim przypadku konsument ma prawo nieodpłatnie rozwiązać umowę oraz prawo do ewentualnego odszkodowania.
  4. Po rozwiązaniu umowy zgodnie z poprzednim ustępem przedsiębiorca natychmiast zwraca konsumentowi zapłaconą kwotę.
  5. Ryzyko uszkodzenia i/lub utraty produktów spoczywa na przedsiębiorcy do momentu ich dostarczenia do konsumenta lub przedstawiciela uprzednio wyznaczonego przez konsumenta, o którym powiadomiony został przedsiębiorca, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej.

Artykuł 14 – Transakcje o przedłużonym okresie realizacji: czas trwania, wypowiedzenie i przedłużenie

Wypowiedzenie

1. Konsument w każdej chwili ma prawo wypowiedzieć umowę na czas nieokreślony zawartą na regularne dostarczanie produktów (w tym energii elektrycznej) lub usług, z zastrzeżeniem uzgodnionych zasad wypowiedzenia i z zachowaniem okresu wypowiedzenia nieprzekraczającego jednego miesiąca.

2. Konsument w każdej chwili ma prawo wypowiedzieć umowę na czas określony zawartą na regularne dostarczanie produktów (w tym energii elektrycznej) lub usług na koniec tego okresu, z zastrzeżeniem uzgodnionych zasad wypowiedzenia i z zachowaniem okresu wypowiedzenia nieprzekraczającego jednego miesiąca.

3. W odniesieniu do umów opisanych w dwóch pierwszych ustępach konsument może:
– wypowiedzieć je w każdej chwili bez ograniczenia do wypowiedzenia w konkretnym czasie lub w konkretnym okresie;
– wypowiedzieć je w taki sam sposób, w jaki zostały zawarte;
– zawsze wypowiedzieć je z zachowaniem takiego samego okresu wypowiedzenia, jaki jest określony dla przedsiębiorcy.

Przedłużenie

4. Umowa na czas określony zawarta na regularne dostarczanie produktów (w tym energii elektrycznej) lub usług nie może ulegać automatycznemu przedłużeniu lub odnowieniu na czas określony.
5. W drodze odstępstwa od treści poprzedniego ustępu, umowa na czas określony zawarta na regularne dostarczanie codziennych lub cotygodniowych gazet lub czasopism może ulec automatycznemu przedłużeniu na czas określony nieprzekraczający trzech miesięcy, jeżeli konsument może wypowiedzieć tę przedłużoną umowę pod koniec okresu przedłużenia z zachowaniem okresu wypowiedzenia nieprzekraczającego jednego miesiąca.
6. Umowa na czas określony zawarta na regularne dostarczanie produktów lub usług może ulec automatycznemu przedłużeniu na czas nieokreślony tylko wtedy, gdy konsument w każdej chwili ma prawo do wypowiedzenia umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia nieprzekraczającego jednego miesiąca, a w przypadku umowy o regularne, ale rzadsze niż raz w miesiącu, dostarczanie codziennych lub cotygodniowych gazet lub czasopism – okresu nieprzekraczającego trzech miesięcy.
7. Umowa na czas określony o regularne dostarczanie codziennych lub cotygodniowych gazet i czasopism o charakterze prezentacyjnym (prenumeraty próbne lub prenumeraty wstępne) nie ulega automatycznemu przedłużeniu i rozwiązuje się automatycznie z końcem okresu próbnego lub okresu wstępnego.

Czas trwania

8. Jeżeli określony czas obowiązywania umowy przekracza jeden rok, wówczas po upływie jednego roku konsument w każdej chwili ma prawo do wypowiedzenia umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia nieprzekraczającego jednego miesiąca, chyba że względy rozsądku i słuszności przemawiają za tym, iż przedwczesne wypowiedzenie umowy byłoby nie do przyjęcia.

Artykuł 15 – Płatność

1. O ile żadna inna data nie została przewidziana w umowie lub w warunkach dodatkowych, kwoty należne od konsumenta powinny zostać uiszczone w ciągu 14 dni od rozpoczęcia okresu na odstąpienie od umowy lub, w przypadku braku takiego okresu, w ciągu 14 dni od zawarcia umowy. W przypadku umowy o świadczenie usługi ten 14-dniowy okres rozpoczyna się w dniu następującym po otrzymaniu przez konsumenta potwierdzenia umowy.
2. Przy sprzedaży produktów na rzecz konsumentów regulamin nie może nigdy przewidywać zaliczki przekraczającej 50%. W przypadkach, gdy przewidziana jest zaliczka, konsument nie może powoływać się na jakiekolwiek prawa dotyczące realizacji odnośnego zamówienia lub usługi (usług) do chwili uiszczenia przewidzianej zaliczki.
3, Konsument jest zobowiązany do natychmiastowego zgłaszania przedsiębiorcy wszelkich nieścisłości w podanych lub określonych danych dotyczących płatności.
4. Jeżeli konsument nie wywiąże się ze swoich zobowiązań płatniczych w odpowiednim czasie, po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o opóźnieniu w płatności, konsument ma 14 dni na spełnienie obowiązku zapłaty; jeżeli płatność nie zostanie dokonana w tym 14-dniowym terminie, należne będą odsetki ustawowe od dłużnej kwoty, a przedsiębiorca ma prawo naliczyć uzasadnione koszty pozasądowe windykacji, które poniósł. Przedmiotowe koszty windykacji wynoszą maksymalnie: 15% nieuiszczonych kwot do 2 500 euro; 10% od kolejnych 2 500 euro; oraz 5% od kolejnych 5000 euro, z zastrzeżeniem minimalnej kwoty 40 euro. Przedsiębiorca może odstąpić od powyższych kwot i wartości procentowych na korzyść konsumenta.

Artykuł 16 – Procedura reklamacyjna

1. Przedsiębiorca korzysta z procedury reklamacyjnej, która została w wystarczającym stopniu upubliczniona, i rozpatruje reklamacje zgodnie z tą procedurą.
2. Konsument, który zauważył niedociągnięcia w realizacji umowy, musi niezwłocznie złożyć przedsiębiorcy wszelkie reklamacje, w pełnym zakresie i z jasnym opisem.
3. Odpowiedź na złożoną przedsiębiorcy reklamację zostanie udzielona w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania. Jeśli przewiduje się, że rozpatrzenie reklamacji wymaga dłuższego czasu, przedsiębiorca udzieli odpowiedzi w terminie 14 dni, potwierdzając otrzymanie reklamacji i wskazując, kiedy konsument może oczekiwać bardziej szczegółowej odpowiedzi.

4. Reklamację dotyczącą produktu, usługi lub usługi przedsiębiorcy można również złożyć przy pomocy formularza reklamacji na stronie konsumenta w witrynie internetowej Thuiswinkel.org, www.thuiswinkel.org

Reklamacja jest następnie wysyłana zarówno do zainteresowanego przedsiębiorcy, jak i Thuiswinkel.org.

5. Konsument powinien dać przedsiębiorcy termin co najmniej 4 tygodni na rozpatrzenie reklamacji we wspólnym porozumieniu. Po upływie tego terminu reklamacja przekształca się w spór, który podlega rozstrzygnięciu w ramach systemu rozstrzygania sporów.

Artykuł 17 – Spory

1. Prawem właściwym dla umów zawartych między przedsiębiorcą a konsumentem, podlegających niniejszemu regulaminowi, jest wyłącznie prawo holenderskie.
2. Spory między konsumentem a przedsiębiorcą, dotyczące zawarcia lub wykonania umów związanych z produktami i usługami, które mają być dostarczone przez tego przedsiębiorcę, mogą zostać wniesione do Komisji Rozwiązywania Sporów Thuiswinkel, adres: P.O. Box 90600, 2509 LP, Haga (www.sgc.nl), albo przez konsumenta albo przez przedsiębiorcę, z zastrzeżeniem należytego przestrzegania poniższych warunków.
3. Komisja Rozwiązywania Sporów rozpatrzy spór tylko wtedy, gdy konsument najpierw niezwłocznie złoży reklamację przedsiębiorcy.
4. Jeżeli reklamacja nie doprowadzi do rozwiązania sprawy, spór powinien zostać przekazany do Komisji Rozwiązywania Sporów nie później niż 12 miesięcy po złożeniu przedsiębiorcy reklamacji przez konsumenta.
5. Jeżeli konsument chce wnieść spór do Komisji Rozwiązywania Sporów, przedsiębiorca jest związany tym wyborem. Wskazane jest, aby konsument najpierw powiadomił o tym przedsiębiorcę.
6. Jeśli przedsiębiorca chce wnieść spór do Komisji Rozwiązywania Sporów, wówczas konsument wskaże na pisemny wniosek przedsiębiorcy, czy wyraża na to zgodę, czy też woli, aby spór rozstrzygnął właściwy sąd. Jeżeli konsument nie poinformuje przedsiębiorcy o swoim wyborze w terminie pięciu tygodni, wówczas przedsiębiorca ma prawo do wniesienia sporu do właściwego sądu.
7. Rozstrzygnięcia Komisji Rozwiązywania Sporów podlegają warunkom określonym w regulaminie Komisji Rozwiązywania Sporów. Decyzje Komisji Rozwiązywania Sporów przyjmują formę wiążącej rekomendacji.
8. Komisja Rozwiązywania Sporów nie rozstrzygnie sporu – lub zakończy swój udział – jeżeli przedsiębiorcy przyznano zawieszenie płatności, doszło do upadłości przedsiębiorcy lub faktycznie zakończył on działalność gospodarczą zanim Komisja rozpatrzyła spór na posiedzeniu i wydała ostateczne rozstrzygnięcie.
9. Jeżeli oprócz Komisji Rozwiązywania Sporów Thuiswinkel istnieje inna właściwa uznawana komisja rozwiązywania sporów lub taka komisja afiliowana przy Fundacji Komisji Rozwiązywania Sporów w Sprawach Konsumenckich (SGC) lub Instytucie Skarg w Sprawach Finansowych (Kifid), wskazane jest, aby Komisja Rozwiązywania Sporów Thuiswinkel miała właściwość w przypadku sporów w głównej mierze odnoszących się do sposobu sprzedaży lub do świadczenia usług na odległość. W przypadku wszystkich innych sporów będzie to inna komisja rozwiązywania sporów uznawana przez SGC lub afiliowana przy Kifid.

Artykuł 18 – Gwarancja spełnienia zobowiązań

1. Thuiswinkel.org gwarantuje spełnienie zobowiązań swoich członków w związku z wiążącymi rekomendacjami wydanymi w stosunku do nich przez Komisję Rozwiązywania Sporów Thuiswinkel, chyba że członek zdecyduje się zwrócić do sądu o ich weryfikację w terminie dwóch miesięcy od daty wydania rekomendacji. W przypadku weryfikacji przez sąd zawieszenie wyżej wymienionej gwarancji wygasa, a gwarancja ponownie staje się skuteczna, z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia sądu, w którym sąd uznał przedmiotową rekomendację za wiążącą. W przypadku kwot do 10 000 euro, przyznanych w jednej wiążącej rekomendacji, Thuiswinkel.org wypłaci konsumentowi przyznaną kwotę. W przypadku kwot wyższych niż 10 000 euro, przyznanych w jednej wiążącej rekomendacji, wypłacona zostanie kwota 10 000 euro. W zakresie, w jakim kwota ta przekracza 10 000 euro, Thuiswinkel.org ma obowiązek podjąć uzasadnione, adekwatne starania w celu dochodzenia od członka wykonania wiążącej rekomendacji.
2. Zastosowanie niniejszej gwarancji wymaga złożenia przez konsumenta pisemnego odwołania do Thuiswinkel.org i przeniesienia roszczenia wobec przedsiębiorcy na Thuiswinkel.org. W zakresie, w jakim roszczenie wobec przedsiębiorcy przekracza kwotę 10 000 euro, konsumentowi zaoferowana zostanie możliwość przeniesienia roszczenia wobec przedsiębiorcy powyżej kwoty 10 000 euro na Thuiswinkel.org, po czym organizacja będzie dochodzić zapłaty z tytułu roszczenia na drodze sądowej we własnym imieniu i na własny koszt.

Artykuł 19 – Postanowienia dodatkowe lub różne

Dodatkowe postanowienia, które odbiegają od niniejszego regulaminu, nie mogą być niekorzystne dla konsumenta i powinny być utrwalone na piśmie lub w taki sposób, aby konsumenci mogli je przechowywać w łatwo dostępny sposób na trwałym nośniku.

Artykuł 20 – Zmiana regulaminu Thuiswinkel.org

1. Thuiswinkel.org dokonuje zmian w niniejszym regulaminie wyłącznie po konsultacji ze Stowarzyszeniem Konsumentów.
2. Zmiany niniejszego regulaminu wchodzą w życie dopiero po ich opublikowaniu we właściwy sposób, przy założeniu, że w przypadku gdy zmiany zaczną obowiązywać w okresie ważności oferty, pierwszeństwo będą miały postanowienia najbardziej korzystne dla konsumenta.

Thuiswinkel.org
P.O. Box 7001, 6710 CB EDE, Holandia.
Podstawą do wywodzenia uprawnień z niniejszego regulaminu jest wyłącznie jego holenderska wersja językowa.

Załącznik I: Wzór formularza odstąpienia od umowy

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(wypełnij i zwróć niniejszy formularz wyłącznie w przypadku, gdy chcesz odstąpić od umowy)

– Do: [nazwa przedsiębiorcy]
[adres przedsiębiorcy]
[numer fax, jeśli jest dostępny]
[adres e-mail lub adres elektroniczny przedsiębiorcy]
– Ja/my* niniejszym informuję/informujemy*, iż w odniesieniu do zawartej z Państwem umowy dotyczącej
Sprzedaży następujących produktów: [opis produktu}*
Dostarczenia następujących treści cyfrowych: [opis treści cyfrowych]*
Świadczenia następującej usługi: [opis usługi]*
wykonuję/wykonujemy* prawo do odstąpienia od umowy.
– Zamówione dnia*/otrzymane dnia* [data zamówienia usług lub otrzymania towaru]
– [Imię i nazwisko konsumenta]
– [Adres konsumenta]
– [Podpis konsumenta] (jedynie w przypadku składania niniejszego formularza w formie papierowej)
*Niepotrzebne skreślić lub podać dodatkowe informacje, jeżeli dotyczy.

Follow

Kredyt sklepowy